ផ្អើល! សមរង្ស៊ី នឹង ជុន ច័ន្ទបុត្រ ខ្លាំង ប៉ះ ខ្លាំង CNRP នឹង CPP កក្រើក, RFA Khmer, Hot News Today

Published on Aug 13, 2018
25343 views
Social Network

ផ្អើល! សមរង្ស៊ី នឹង ជុន ច័ន្ទបុត្រ ខ្លាំង ប៉ះ ខ្លាំង CNRP នឹង CPP កក្រើក, RFA Khmer, Hot News Today

Welcome to Social Network channel
►We love Khmer, Like Share to send to our people so he can understand our territory and News in society.
► We Upload about: Khmer News,Khmer Hot News,Khmer breaking news,Cambodia News,Cambodia hot news,RFA news,RFI News,VOA News,VOD News,
►Thank You For Watching video please subcribe my channl
►Sources and references:
RFI Khmer: http://km.rfi.fr/
RFA Khmer: http://www.rfa.org/khmer/
VOA Khmer: http://khmer.voanews.com/


Loading...


Loading...