កំពូលពត៌មានកូរវ៉ល់-Khmer funny news Part1-10[Po Khmer Troll]

Published on Mar 16, 2019
20287 views
ពូខ្មែរ ត្រូល Official

កំពូលពត៌មានកូរវ៉ល់-Khmer funny news Part1-10[Po Khmer Troll]

សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នា រីករាយកំសាន្តជាមួយនឹងវីដេអូកំប្លែងៗជាមួយនឹងឆាណែល #PuKhmerTroll
--------------------------------------++++-------------------------
Welcome to Pu Khmer Troll Channel, We have a video #Funny , comedy, khmer troll videos, and more entertainment... That we upload everyday.
--------------------------------------++++-------------------------
ប្រសិនបេីបងប្អូនចូលចិត្តរាល់វីដេអូរបស់ខ្ញុំសូមចុចតាមដាន:
YouTube Channel: http://showtodaytv.com/zachan/UCJnk...
Facebook Page:
http://www.facebook.com/%E1%9E%96%E1...
សម្រាប់វីដេអូជាច្រើនទៀត:
http://showtodaytv.com/zuser/playlist?list...
--------------------------------------++++-------------------------
For following our comedy, please check here Pu Khmer Troll: http://showtodaytv.com/zachan/UCJnk...
--------------------------------------++++-------------------------
សូមអគុណសំរាប់តាមដានរាល់គ្រប់វីដេអូ #Troll យេីងនឹងព្យាយាមធ្វើវីដេអូជាច្រើនបន្ថែមទៀត៕
Thanks you guys that support and like all of my videos. K v ^ Z } } o t ] W Á Á Á X Z v ] u v ] X ] v o ] l } v & W Ç u v ' Á Ç .., á - Wiktionar, ä s t r r z æ s v á á æ s s r r y , Illegal Character when trying to compile java code - Stack Overflo, á á á á - officeanddragons.co, PHQW ([FKDQJH v á á á æ ä v r u r r s ä 5HI 1R (67 (( 'DWH, í P } } Z Á ] Á Á Á X P ] v o X ] ] v Z ^ } } l ] v P K v o ] v v o ] l .., Á - Wikipedi, á v r r r r s ã w u t z u r - astralpipes.co, Mizzima Myanmar News and Insigh,


Tags:
Loading...


Loading...