ប្រធានគណបក្សខ្មែរក្រោក រិះគន់រដ្ឋមន្រ្តី៣រូប ដែលមើលស្រាលប្រជាពលរដ្ឋជា«ជីតា»របស់ខ្លួន!

Published on May 28, 2018
263639 views

ប្រធានគណបក្សខ្មែរក្រោក រិះគន់រដ្ឋមន្រ្តី៣រូប ដែលមើលស្រាលប្រជាពលរដ្ឋជា«ជីតា»របស់ខ្លួន!

ប្រធានគណបក្សខ្មែរក្រោក រិះគន់រដ្ឋមន្រ្តី៣រូប ដែលមើលស្រាលប្រជាពលរដ្ឋជា«ជីតា»របស់ខ្លួន!

សូមអានព័ត៌មានលំអិត៖ http://swiftnewsdaily.com/archives/20...


Tags:
Loading...


Loading...