យំឆ្អែតលែងខូចចិត្ត | ប៊ុត សីហា | Yom Chhar aet Laeng Khoch Chet​ | Buth seyha【OFFICIAL LYRIC VIDEO】

Published on Dec 14, 2019
467530 views
JOB PRODUCTION
យំឆ្អែតលែងខូចចិត្ត | ប៊ុត សីហា | Yom Chhar aet Laeng Khoch Chet​ | Buth seyha【OFFICIAL LYRIC VIDEO】

បទ៖ យំឆ្អែតលែងខូចចិត្ត【OFFICIAL LYRIC VIDEO 】
ច្រៀង៖ ប៊ុត សីហា
និពន្ធទំនុកច្រៀង៖ សយ រតនា
និពន្ធMelody ៖ សយ រតនា
និពន្ធបទភ្លេង​៖​ SMY Record
គ្រប់គ្រងការផលិត ៖ ឈួន សុខលីម
#Jobproduction #Buthseyha #Officiallyricevideo
Quality Video : http://showtodaytv.com/play-clip-zasdNOez0uX-Y
រក្សាសិទ្ធដោយ៖ ផលិតកម្ម យ៉ូប
Originally Released : 14 Dec 2019
(Full MV ឆាប់ៗនេះ)


Loading...


Loading...