គុណសម្បត្តិ និង គុណវិបត្តិនៃទំនាក់ទំនងកម្ពុជា និង​ ចិន | Share knowledge

Published on Jul 13, 2018
20 views
Khmer Investor

គុណសម្បត្តិ និង គុណវិបត្តិនៃទំនាក់ទំនងកម្ពុជា និង​ ចិន | Share knowledge

គុណសម្បត្តិ និង គុណវិបត្តិនៃទំនាក់ទំនងកម្ពុជា និង​ ចិន | Share knowledge
FAIR-USE COPYRIGHT DISCLAIMER
* Copyright Disclaimer Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for "fair use" for purposes such as criticism, commenting, news reporting, teaching, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favour of fair use.

1)This video has no negative impact on the original works
2)This video is also for teaching and inspirational purposes.
3)It is not transformative in nature.

khmer investor does not own the rights to these images, videos and audio files. They have, in accordance with fair use, been repurposed with the intent of educating and motivate others. However, if any content owners would like their images removed, please contact us by email at [email protected]
Caption author (Cambodia)
Credit #ournsarath
connect with me
Facebook http://www.facebook.com/Khmerinvestor
Twitter http://twitter.com/Khmerinvestor
Google plus http://plus.google.com/u/0/100227743...
instagram http://www.instagram.com/khmer_inves...
pinerest http://www.pinterest.com/khmerinvestor/ ᴷᴬᵀᴬᴸᴵᴺᴬ🍑 (@katt__leya) • Instagram photos and videos, ˢ ᴱ ᴿ ᴳ ᴵ ᴳ ᴼ ᴹ ᴱ ᶻ (@sergigomez) • Instagram photos and videos, Industrial Thermocouples - Thermo Sensor, My wife's younger sister fucked in my home2 - YourLust.co, Fabriquer sa propre farine - Mon bio jardi, á á á á á - Folkklubs Ala Pagrab, LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 - dokuman.osym.gov.t, Korean Virgin Defloration - XVIDEOS.COM, Lokál Dlouhááá - Ambient, http://www.mohurd.gov.cn/xytj/tjzljsxytjgb/jstjnj/w02018010521542516551482530.xl,


Loading...


Loading...