គ្រូមា ទម្លាយអតីតជាតិសម្ដេច ហ៊ុន សែន _ Former Samdech Hun Sen is king and angel

Published on Jul 9, 2018
364956 views
Khmer Mjas Srok

គ្រូមា ទម្លាយអតីតជាតិសម្ដេច ហ៊ុន សែន _ Former Samdech Hun Sen is king and angel

លោកគ្រូមា ទម្លាយពីអតីតជាតិថាជាសេនាការពារសម្ដេចតេជោ ហើយអតីតជាតិរបស់សម្ដេចតេជោ គឺជាស្ដេចគ្រប់គ្រងផែនដី និងបានចាប់ជាតិជាទេវតាមុននឹងមកចាប់កំណើតជាមនុស្សមកសង្គ្រោះនគរខ្មែរយើង...!

Former Samdech Hun Sen is the King of the Earth and crowned as an angel before being born as a human to save the Khmer kingdom. á - Wiktionar, A+A Trade Fair - 5 - 8 November 2019 - Messe Düsseldor, ᴡᴇᴇᴢᴇʀ — ᴡᴇᴇᴢᴇʀ [ʙʟᴜᴇ ᴀʟʙᴜᴍ - 1994] - YouTub, ORACLE-BASE - MERGE Statemen, á á, PHQW ([FKDQJH v á á á æ ä v r u r r s ä 5HI 1R (67 (( 'DWH, 3 p ¹O3 r ¯TV ~3 ´W r M 3 ´ w $T - kseeb.kar.nic.i, Visual Studio Code Frequently Asked Question, Mizzima Myanmar News and Insigh, sᴋʏ ᴋᴀᴛᴢ♡ (@skykatz) • Instagram photos and video,


Tags:
Loading...


Loading...