គ្រូមា ទម្លាយអតីតជាតិសម្ដេច ហ៊ុន សែន _ Former Samdech Hun Sen is king and angel

Published on Jul 9, 2018
323877 views
Khmer Mjas Srok

គ្រូមា ទម្លាយអតីតជាតិសម្ដេច ហ៊ុន សែន _ Former Samdech Hun Sen is king and angel

លោកគ្រូមា ទម្លាយពីអតីតជាតិថាជាសេនាការពារសម្ដេចតេជោ ហើយអតីតជាតិរបស់សម្ដេចតេជោ គឺជាស្ដេចគ្រប់គ្រងផែនដី និងបានចាប់ជាតិជាទេវតាមុននឹងមកចាប់កំណើតជាមនុស្សមកសង្គ្រោះនគរខ្មែរយើង...!

Former Samdech Hun Sen is the King of the Earth and crowned as an angel before being born as a human to save the Khmer kingdom. A+A Trade Fair - 5 - 8 November 2019 - Messe Düsseldor, P ] v & o } Á ( } / v v v l ] v P ~& t D ] P h ~ Z À ] v P î& ( ] o ] Ç .., á - Wiktionar, Home - KBZ Ban, Familybook, Instructions DAF CSE 2018 V1 FINAL - upsconline.nic.i, 96.30.211.10 - 4Enjoy Best Game,


Loading...


Loading...