យុទ្ធសាស្ត្រញ៉ែស្រីរបស់ឆាវឆាវ-khmer funny troll video[Pu Khmer Troll]

Published on Feb 13, 2019
3071 views
ពូខ្មែរ ត្រូល Official

យុទ្ធសាស្ត្រញ៉ែស្រីរបស់ឆាវឆាវ-khmer funny troll video[Pu Khmer Troll]

សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នា រីករាយកំសាន្តជាមួយនឹងវីដេអូកំប្លែងៗជាមួយនឹងឆាណែល #PuKhmerTroll
--------------------------------------++++-------------------------
Welcome to Pu Khmer Troll Channel, We have a video #Funny , comedy, khmer troll videos, and more entertainment... That we upload everyday.
--------------------------------------++++-------------------------
ប្រសិនបេីបងប្អូនចូលចិត្តរាល់វីដេអូរបស់ខ្ញុំសូមចុចតាមដាន:
YouTube Channel: http://showtodaytv.com/zachan/UCJnk...
Facebook Page:
http://www.facebook.com/%E1%9E%96%E1...
សម្រាប់វីដេអូជាច្រើនទៀត:
http://showtodaytv.com/zuser/playlist?list...
--------------------------------------++++-------------------------
For following our comedy, please check here Pu Khmer Troll: http://showtodaytv.com/zachan/UCJnk...
--------------------------------------++++-------------------------
សូមអគុណសំរាប់តាមដានរាល់គ្រប់វីដេអូ #Troll យេីងនឹងព្យាយាមធ្វើវីដេអូជាច្រើនបន្ថែមទៀត៕
Thanks you guys that support and like all of my videos. á - Wiktionar, A+A Trade Fair - 5 - 8 November 2019 - Messe Düsseldor, ᴡᴇᴇᴢᴇʀ — ᴡᴇᴇᴢᴇʀ [ʙʟᴜᴇ ᴀʟʙᴜᴍ - 1994] - YouTub, ORACLE-BASE - MERGE Statemen, á á, PHQW ([FKDQJH v á á á æ ä v r u r r s ä 5HI 1R (67 (( 'DWH, 3 p ¹O3 r ¯TV ~3 ´W r M 3 ´ w $T - kseeb.kar.nic.i, Visual Studio Code Frequently Asked Question, Mizzima Myanmar News and Insigh, sᴋʏ ᴋᴀᴛᴢ♡ (@skykatz) • Instagram photos and video,


Tags:
Loading...


Loading...