យុទ្ធសាស្ត្រញ៉ែស្រីរបស់ឆាវឆាវ-khmer funny troll video[Pu Khmer Troll]

Published on Feb 13, 2019
3486 views

យុទ្ធសាស្ត្រញ៉ែស្រីរបស់ឆាវឆាវ-khmer funny troll video[Pu Khmer Troll]

សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នា រីករាយកំសាន្តជាមួយនឹងវីដេអូកំប្លែងៗជាមួយនឹងឆាណែល #PuKhmerTroll
--------------------------------------++++-------------------------
Welcome to Pu Khmer Troll Channel, We have a video #Funny , comedy, khmer troll videos, and more entertainment... That we upload everyday.
--------------------------------------++++-------------------------
ប្រសិនបេីបងប្អូនចូលចិត្តរាល់វីដេអូរបស់ខ្ញុំសូមចុចតាមដាន:
YouTube Channel: http://showtodaytv.com/zachan/UCJnk...
Facebook Page:
http://www.facebook.com/%E1%9E%96%E1...
សម្រាប់វីដេអូជាច្រើនទៀត:
http://showtodaytv.com/zuser/playlist?list...
--------------------------------------++++-------------------------
For following our comedy, please check here Pu Khmer Troll: http://showtodaytv.com/zachan/UCJnk...
--------------------------------------++++-------------------------
សូមអគុណសំរាប់តាមដានរាល់គ្រប់វីដេអូ #Troll យេីងនឹងព្យាយាមធ្វើវីដេអូជាច្រើនបន្ថែមទៀត៕
Thanks you guys that support and like all of my videos. PHQW ([FKDQJH v á á á æ ä v r u r r s ä 5HI 1R (67 (( 'DWH, The Jasons: The Secret History of Science's Postwar Elite┬á , t r t r á - icssr.or, Illegal Character when trying to compile java code - Stack Overflo, Á Á Á X u Z u X u Z } v o ] v X P } À X ] , á u á æ á á u s á t r , h } v ï ì r í í r î ì í ô - Chandigar, ᴬᴮᴿᴬᴴᴬᴹ ᴹᴬᵀᴱᴼ (@abrahammateo) • Instagram photos and video, Á - Wikipedi, 7Day Daily - ၇ ရက္ ေန႔စဥ္ သတင္းစ,


Tags:
Loading...


Loading...