IELTS SPEAKING PART 2 - DESCRIBE A PERSON WHO MADE YOU LAUGH HAPPILY WHEN YOU WERE A CHILD

Published on Jun 5, 2019
626 views
Master English Academy

IELTS SPEAKING PART 2 - DESCRIBE A PERSON WHO MADE YOU LAUGH HAPPILY WHEN YOU WERE A CHILD

[MASTER ENGLISH] - TỰ HỌC IELTS SPEAKING

Kho đề dự đoán thi IELTS tháng 6-7-8/2019

Topic: Describe a person who made you laugh happily when you were a child

You should say:
➢ Who this person is
➢ What this person did to make you laugh
➢ Why this person made you laugh
➢ And how you felt about it

Phương Pháp Học: Videos được biên soạn bao gồm 3 phần: bài mẫu, từ vựng và kiểm tra từ vựng

+ Bước 1: Đọc-Nghe Bài giải mẫu bằng Tiếng Anh, xem phụ đề để nắm ý

+ Bước 2: Học những cụm từ được in đậm vì đây là những từ ăn điểm trong phần thi NÓI và VIẾT

+ Bước 3: Kiểm tra lại từ vựng đã học trong phần cuối "Check Your Vocabulary"

+ Bước 4: Tập viết và nói bằng Tiếng Anh với những từ đã học

Chúc các bạn học và thi tốt


Tags:
Loading...


Loading...