តើយានអវកាស Solar Parker មានអ្វីទាក់ទិននឹងអេលៀន? (Cambo-Space)

Published on Sep 12, 2018
98461 views
Cambo Space and Science Edu

តើយានអវកាស Solar Parker មានអ្វីទាក់ទិននឹងអេលៀន? (Cambo-Space)
Loading...


Loading...